Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Polisi Preifatrwydd

Mae'r Ymddiriedolaeth Goroeswyr wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd,,en,Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn amdanoch chi,,en,sut y gallwch chi ein cyfarwyddo os yw'n well gennych gyfyngu ar y defnydd a'r wybodaeth honno sydd gennym ar waith i ddiogelu eich preifatrwydd,,en,Gallwch ymweld â'r Wefan heb ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddus amdanoch chi'ch hun,,en,Trwy ddefnyddio'r Wefan hon neu gyflwyno gwybodaeth atom trwy neu mewn cysylltiad â'r Wefan hon,,en,rydych chi'n nodi'ch caniatâd i'n casgliad,,en,defnyddio a datgelu eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn,,en,Os nad ydych yn cytuno â'r Polisi Preifatrwydd hwn,,en,efallai na fyddwch yn defnyddio'r Wefan hon nac yn cyflwyno gwybodaeth inni trwy'r wefan hon neu mewn cysylltiad â hi,,en.

This Privacy Policy explains how we use the information we collect about you, how you can instruct us if you prefer to limit the use of that information and procedures that we have in place to safeguard your privacy.

You can visit the Website without disclosing any personally identifiable information about yourself.

By using this Website or submitting information to us through or in connection with this Website, you signify your consent to our collection, use and disclosure of your personal information in accordance with this Privacy Policy. If you do not agree with this Privacy Policy, you may not use this Website or submit information to us through or in connection with this Website.

1. Y wybodaeth a gasglwn a sut yr ydym yn ei ddefnyddio,,en,Dan amgylchiadau arferol,,en,ni fyddwn yn ei ddefnyddio,,en,storio neu brosesu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy sy'n ymwneud â chi ac sy'n eich adnabod chi,,en,Fodd bynnag, os,,en,rydych chi'n dewis cysylltu â'r Ymddiriedolaeth Goroeswyr,,en,bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio i'w ddefnyddio'n unig ar gyfer ymateb i'ch ymholiad,,en,Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti,,en,megis grwpiau aelodau o'r Ymddiriedolaeth Goroeswyr,,en,heb eich caniatâd ymlaen llaw,,en,Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth at ddibenion ystadegol o fonitro'r defnydd o'r Wefan a gall ddarparu gwybodaeth gyfansawdd o'r fath i drydydd partïon,,en,Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw fodd i'ch adnabod chi,,en,Os ydych chi'n dewis postio negeseuon yn ein fforwm neu mewn meysydd negeseuon eraill,,en

Under normal circumstances, we will not use, store or otherwise process any personally identifiable information that relates to and identifies you. If however, you choose to contact the Survivors Trust, your email address will be stored to be used only for responding to your query. Your personal information will not be passed on to any third parties, such as member groups of the Survivors Trust, without your prior consent.

We also gather information for statistical purposes of monitoring Website usage and may provide such aggregate information to third parties. These statistics will not include information that can be used in any way to identify you.

If you choose to post messages in our forum or other message areas, byddwn yn casglu'r wybodaeth honno a roddwch i ni,,en,Rydym yn cadw'r wybodaeth hon yn ôl yr angen i ddatrys anghydfodau,,en,ac yn datrys problemau fel y caniateir yn ôl y gyfraith,,en,Diogelwch Gwybodaeth,,en,Nid yw'r Rhyngrwyd yn gyfrwng diogel,,en,Fodd bynnag,,en,rydym wedi rhoi gwahanol weithdrefnau diogelwch ar waith fel y nodir yn y polisi hwn,,en,Fforwm Ymddiriedolaeth Goroeswyr,,en,Mae eich ardal weinyddu defnyddwyr yn cael ei ddiogelu gan eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair,,en,na ddylech beidio â datgelu i unrhyw un arall,,en,Cofiwch fod cyfathrebu dros y Rhyngrwyd,,en,fel negeseuon e-bost / gwefannau yn ddiogel oni bai eu bod wedi'u hamgryptio,,en,Efallai y bydd eich cyfathrebu yn llwyddo trwy nifer o wledydd cyn ei gyflwyno,,en,Dyma natur y We Fyd-Eang / Rhyngrwyd,,en. We retain this information as necessary to resolve disputes, and troubleshoot problems as permitted by law.

2. Information Security

The Internet is not a secure medium. However, we have put in place various security procedures as set out in this policy.

The Survivors Trust Forum: Your user admin area is protected by your user name and password, which you should never divulge to anyone else.

Please be aware that communications over the Internet, such as emails/webmails are not secure unless they have been encrypted. Your communications may route through a number of countries before being delivered – this is the nature of the World Wide Web/Internet. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw fynediad neu golli gwybodaeth bersonol sydd heb ei awdurdodi sydd y tu hwnt i'n rheolaeth ni,,en,Credwn fod gennym bolisïau priodol,,en,rheolau a mesurau technegol i amddiffyn y data personol sydd gennym o dan ein rheolaeth,,en,gan roi sylw i fath a swm y data hwnnw,,en,o fynediad heb awdurdod,,en,defnydd amhriodol neu ddatgeliad,,en,addasiad heb awdurdod,,en,dinistrio anghyfreithlon neu golled damweiniol,,en,Mae ein holl weithwyr a phroseswyr data sydd â mynediad atynt,,en,ac yn gysylltiedig â nhw,,en,mae'n ofynnol i brosesu eich gwybodaeth bersonol barchu cyfrinachedd ein hymwelwyr,,en,Rydym yn sicrhau na fydd eich gwybodaeth yn cael ei datgelu i sefydliadau neu awdurdodau'r llywodraeth ac eithrio os bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu pan fydd cyrff rheoleiddio neu sefydliadau gorfodi'r gyfraith yn gofyn amdanynt,,en.

We believe that we have appropriate policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control (having regard to the type and amount of that data) from unauthorised access, improper use or disclosure, unauthorised modification, unlawful destruction or accidental loss.

All of our employees and data processors that have access to, and are associated with, the processing of your personal information are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ information.

We ensure that your information will not be disclosed to government institutions or authorities except if required by law or when requested to by regulatory bodies or law enforcement organisations.

3. Cwcis,,en,Gelwir darnau o wybodaeth a drosglwyddir i ddisg galed eich cyfrifiadur o wefan yn gwcis,,en,Maent yn caniatáu i'n Gwefan i storio gwybodaeth am eich patrymau pori,,en,gan wneud y Wefan yn fwy defnyddiol i chi,,en,Mae llawer o safleoedd mawr yn defnyddio cwcis,,en,mewn gwirionedd,,en,maent yn cael eu defnyddio'n gyffredin ar draws y Rhyngrwyd i gynnig gwasanaethau personol,,en,Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn cael eu gosod yn awtomatig i dderbyn cwcis,,en,Bob tro rydych chi'n defnyddio ein Gwefan,,en,mynediad i'r cwci,,en,Y ffordd hon,,en,gallwn olrhain y nodweddion a ddefnyddiwch a'r tudalennau a'r cynnwys yr ydych chi'n eu gweld ar y Wefan i helpu i bersonoli'ch profiad,,en,Os ydych chi'n dewis,,en,mae defnyddio cwci hefyd yn eich galluogi i logio i mewn i'r Wefan yn awtomatig fel na fydd yn rhaid i chi ail-gofnodi eich e-bost a / neu gyfrinair bob tro y byddwch chi'n ymweld.,,en

Pieces of information transferred to your computer’s hard disk from a website are known as cookies. They allow our Website to store information about your browsing patterns, making the Website more useful to you. Many major sites use cookies: in fact, they are commonly used throughout the Internet to offer personalised services. Most browsers are automatically set to accept cookies. Each time you use our Website, the cookie is accessed. This way, we can track the features you use and the pages and content that you view on the Website to help personalise your experience. [If you choose, the use of a cookie also lets you automatically log-in to the Website so that you do not have to re-enter your email and/or password each time you visit.]

Efallai y byddwch yn analluoga cymorth cwci ar eich porwr ond byddwch yn ymwybodol o hynny drwy wneud hynny,,en,byddwch yn colli rhai nodweddion sydd angen cwci i weithio'n iawn,,en,Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir gan y cwci i roi ystadegau amrywiol i ni heb ganfod unrhyw unigolyn,,en,Eich Caniatâd,,en,Trwy gyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol inni,,en,heb gyfyngiad,,en,eich cais aelodaeth,,en,rydych yn rhoi caniatâd i ddefnyddio gwybodaeth fel y nodir yn y polisi hwn,,en,Rydym yn cadw'r hawl i ddiwygio neu addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn ac os byddwn yn gwneud hynny byddwn yn postio'r newidiadau ar y dudalen hon,,en,Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'r Polisi Preifatrwydd bob tro y byddwch chi'n cyflwyno gwybodaeth i ni,,en,Bydd y defnydd yn arwydd eich bod yn cytuno i unrhyw newidiadau o'r fath,,en,Os bydd y dibenion ar gyfer prosesu yn newid,,en, you will lose certain features that require a cookie to work properly. We may use the information collected by the cookie to provide us with various statistics without identifying any individual.

4. Your Consent

By submitting any personal information to us (Gan gynnwys, without limitation, your membership application) you consent to the use of information as set out in this policy. We reserve the right to amend or modify this Privacy Policy and if we do so we will post the changes on this page. It is your responsibility to check the Privacy Policy every time you submit information to us. Use will signify that you agree to any such changes.

In the event the purposes for processing change, yna byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo'n ymarferol a byddwn yn gofyn am eich caniatâd pan fo hysbysiad o'r fath yn ymwneud â phwrpas ychwanegol newydd i'w brosesu,,en,Oherwydd natur fyd-eang seilwaith Rhyngrwyd,,en,mae'n bosib y bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei throsglwyddo i wledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd nad oes ganddynt amddiffyniadau tebyg yn eu lle ynglŷn â'ch data a'i ddefnydd fel y nodir yn y polisi hwn,,en,Fodd bynnag, rydym wedi cymryd y camau a amlinellir uchod i geisio amddiffyn diogelwch eich gwybodaeth,,en,Defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol Cyflwynwyd i Wefannau eraill,,en,Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd gwefannau eraill hyd yn oed os cewch chi gyrchu gwefan y trydydd parti gan ddefnyddio dolenni o'n Gwefan,,en.

Owing to the global nature of the Internet infrastructure, the information you provide may be transferred in transit to countries outside the European Economic Area that do not have similar protections in place regarding your data and its use as set out in this policy. However we have taken the steps outlined above to try and protect the security of your information.

5. Use of your Personal Information Submitted to other Websites

We are not responsible for the privacy policies and practices of other websites even if you accessed the third party website using links from our Website.

Rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi a chysylltu â pherchennog neu weithredwr y wefan hon os oes gennych bryderon neu gwestiynau,en.

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.