Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Gwybodaeth i Survivors

Mae'r dudalen hon yn cynnig gwybodaeth ar gyfer goroeswyr trais rhywiol,,en,Noder y gall rhestr lawn o asiantaethau sy'n aelodau TST i'w gweld,,en,ynghyd â manylion,,en,Llinellau Cymorth Cenedlaethol ar gyfer Goroeswyr yma,,en,Mae rhestr o Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol sy'n gweithio yng Nghymru a Lloegr ar gael drwy,,en,glicio yma,,en,Manylion y Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol,,en,Gellir dod o hyd gan,,en,Mae rhagor o wybodaeth ar adnoddau a deunyddiau darllen sydd ar gael ar gyfer goroeswyr trais neu gam-drin rhywiol i'w gweld neu ein,,en,tudalen neu drwy,,en,Effaith cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod,,en,trais rhywiol a thrais rhywiol,,en,Mae'r effeithiau tymor hir o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod,,en,Gall trais rhywiol a thrais rhywiol yn cynnwys llawer o emosiynol,,en,amodau seicolegol a chorfforol,,en, sexual violence and childhood sexual abuse.

Please note that a full list of TST member agencies can be found yma along with details of National Helplines for Survivors here.

A list of Independent Sexual Violence Advisors working in England and Wales can be found by clicking here

Details of Sexual Assault Referral Centres (SARCs) can be found by clicking here

Further information on resources and reading materials available for survivors of rape or sexual abuse can be found or our Adnoddau page or by clicking here.

The impact of childhood sexual abuse, sexual violence and rape

The long-term effects of childhood sexual abuse, sexual violence and rape can include many emotional, psychological and physical conditions. Gall y profiad o ymosodiadau neu gamdriniaeth rywiol ar unrhyw oedran a ph'un a wryw neu'n fenyw gael effeithiau andwyol ar bob agwedd o fod a bywyd person,,en,ar eu meddwl,,en,eu corff,,en,eu hymddygiad,,en,meddyliau a theimladau,,en,Mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys rhai o'r effeithiau bellach yn cael ei gydnabod a'i chydnabod fel canlyniadau cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod,,en,trais rhywiol neu drais rhywiol ar nifer o ddioddefwyr a goroeswyr,,en,Mae Ymddiriedolaeth Survivors eisiau pwysleisio nad yw'n anorfod y bydd pob dioddefwr yn dioddef o bob effeithiau,,en,y cymysgedd,,en,difrifoldeb a chymhlethdod yn brofiad unigryw ar gyfer pob unigolyn,,en,Postiwch symptomau Straen Wedi Trawma,,en,iselder,,en,pryder,,en,daduniad,,en,Ôl-fflachiau,,en,hunllefau,,en,Sensitifedd a ffrwydradau o ddicter,,en,Thoughts hunanladdol,,en,hunanladdiad,,en,Camddefnyddio Alcohol a dibyniaeth,,en,problemau rhywiol,,en,Dryswch am rywioldeb,,en,Anhwylderau bwyta,,en – on their mind, their body, their behaviour, thoughts and feelings.

The following list includes some of the effects now being recognised and acknowledged as the consequences of childhood sexual abuse, sexual violence or rape on many victims and survivors. The Survivors Trust wants to stress that it is not inevitable that all victims will suffer from all effects – the mix, severity and complexity is a unique experience for each individual.

Post Traumatic Stress symptoms

Depression
Anxiety
Dissociation
Flashbacks
Nightmares
Irritability and outbursts of anger
Suicidal Thoughts
Suicide
Alcohol Misuse and dependence
Sexual problems
Confusion about sexuality

Eating Disorders

Hunan-niwed ac ymddygiad hunan-niweidio,,en,episodau seicotig Transient,,en,Anhwylder Personoliaeth Ffiniol,,en,Anhwylder Hunaniaeth dissociative,,en,Somatisation,,en,trallod emosiynol a brofir fel poen corfforol,,en,cyfraddau uwch o gyflyrau corfforol fel clefyd y galon a chanser,,en,digartrefedd,,en,Revictimisation,,en,puteindra,,en,ymddygiad troseddol,,en,gan gynnwys ar gyfer troseddau rhywiol lleiafrif bach,,en,Hunan-barch isel,,en,Diffyg hyder,,en,Problemau cwsg,,en,Problemau rhianta,,en,Problemau perthynas,,en,Os ydych yn ddioddefwr neu'n oroeswyr trais rhywiol,,en,trais rhywiol neu gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod,,en,efallai y bydd y syniad y gallech gael eich effeithio mewn unrhyw un o'r ffyrdd uchod fod yn frawychus ac yn frawychus,,en,grwpiau sy'n aelodau o The Survivors Trust meddu ar yr arbenigedd proffesiynol a dealltwriaeth empathig angenrheidiol i helpu goroeswyr gwrdd â'r heriau a'r anawsterau y maent yn eu profi o ganlyniad i gam-drin neu drais rhywiol,,en
Transient psychotic episodes
Borderline Personality Disorder
Dissociative Identity disorder
Somatisation – Emotional distress experienced as physical pain
Increased rates of physical conditions like heart disease and cancer

Homelessness

Revictimisation
Prostitution
Criminal behaviour (including for a small minority sexual offences)
Low self-esteem
Lack of confidence
Sleep Problems
Parenting Problems
Relationship Problems

If you are a victim or survivor of sexual violence, rape or childhood sexual abuse, the thought that you may be affected in any of the above ways may be frightening and daunting. Member groups of The Survivors Trust have the professional expertise and empathic understanding necessary to help survivors meet the challenges and difficulties they are experiencing as a result of abuse or rape.

Cofiwch fod gennych hawl i fod yn ddiogel ac i ddewis beth sy'n digwydd i chi,,en,Mae'r Ymddiriedolaeth Survivors yn benderfynol o sicrhau bod pob goroeswyr yn cael mynediad i gwnsela priodol,,en,cymorth a chyngor fel y gallant adennill eu bywydau a chael y cyfiawnder y maent yn ei haeddu,,en,Gweler ein,,en,dudalen i gael manylion am grwpiau cymorth TST a gwasanaethau yn eich ardal chi,,en,am wybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol,,en,manylion y Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol,,en,Gall leoli yn y DU i'w gweld,,en. The Survivors Trust is determined to ensure that all survivors have access to appropriate counselling, support and advice so that they can reclaim their lives and obtain the justice they deserve.

Please see our Dod o hyd i Cymorth page for details of TST support groups and services near you, or cliciwch yma for information and contact details for Independent Sexual Violence Advisors (ISVAs). Yn ogystal, details of Sexual Assault Referral Centres (SARCs) based in the UK can be found yma.

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.